FacebookTwitterПідписатися на RSS

СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради закладу освіти, протокол №12від 31.08.2018

РЕЖИМ РОБОТИ
Супрунівського навчально-виховного комплексу
на 2018– 2019 навчальний рік
РЕЖИМ ВИХОВНОЇ ТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

Організація освітньої діяльності у 1-10-х класах у 2018/2019 навчальному році здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1 класах), Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 2-4-х класах), Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013), Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63. Виконання вимог, зазначених у державних стандартах,є обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.

2018-2019 навчальний рік у закладі загальної середньої освіти розпочинається 3 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом загальної середньої освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів без врахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо).

Встановлено5-денний навчальний тиждень на весь навчальний рік, тому відпрацювання уроків по суботах (з метою надолуження навчального матеріалу, чи продовження канікул та скорочення опалювального сезону) не допускається, оскільки це призведе до перевищення тижневого гранично допустимого навантаження на учнів. Заклад загальної середньої освіти приймає рішення щодо запровадження карантину, припинення чи продовження навчального процесу з поважних причин, щодо надання учням вихідних для підготовки і проведення державної підсумкової атестації/зовнішнього незалежного оцінювання (якщо вони проводяться під час навчального процесу), щодо доцільності проведення навчальної практики та навчальних екскурсій, визначення дат проведення свята «Останній дзвінок» та вручення документів про освіту за погодженням із відділом освіти.

Зважаючи на викладене, кількість фактично проведених учителями уроків може бути меншою від попередньо запланованої. В такому випадку вчителі обов’язково мають вжити заходів щодо освоєння учнями змісту кожного навчального предмета в повному обсязі за рахунок ущільнення, самостійного опрацювання, засобів дистанційного навчання тощо.

Менша кількість проведених учителем уроків через об’єктивні обставини не може бути причиною вирахувань із його заробітної плати, оскільки Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (пункт 77), затвердженої наказом Міністерства освіти України № 102 від 15.04. 1993, передбачено, що у випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від учителя причин, його оплата здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель виконує іншу організаційно-педагогічну роботу.

На основі навчальної програми предмета/інтегрованого курсу вчитель складає календарно-тематичне планування у довільній, зручній для використання формі, з урахуванням навчальних можливостей учнів класу. Учитель має право самостійно переносити теми уроків, відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення окремих тем.

Поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо.

Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів і поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Автономія вчителя має бути забезпечена академічною свободою, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільним вибором форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі, розробленням та впровадженням авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання.

Учитель має право на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників.

Адміністрація закладу загальної середньої освіти або працівники методичних служб можуть лише надавати методичну допомогу вчителю з метою покращення освітнього процесу, а не контролювати його.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602, учні 4, 9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форма та терміни її проведення затверджується Міністерством освіти і науки України.

Навчальний заклад працює в одну зміну. Для учнів 1-2 класів організовано роботу групи подовженого дня, яка охоплює 30 учнів. Спортивна година проводиться щоденно для учнів, які відвідують ГПД; фізкультхвилинки проводяться під час навчальних занять: у 1-4 класах із першого уроку, в 5-11 класах після третього уроку терміном 3-5 хвилин. Навчання у випускних 4, 9 класах завершується державною підсумковою атестацією, а переведення і випуск учнів закладу освіти встановлюється МОН України.

Тривалість уроків у закладі освіти становить:

- у перших класах - 35 хвилин,

- у других - четвертих класах - 40 хвилин,

- у п’ятих - десятих класах - 45 хвилин.

Заклад освіти може обирати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

Згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), у 1-му класі домашні завдання не задаються. На виконання домашнього завдання в решті класів встановлено такі норми:

у 2-му – 45 хв.;

у 3-му – 1 год. 10 хв.;

у 4-му – 1 год. 30 хв.;

у 5-6-му класі – 2,5 години;

у 7-9-му класі – 3 години;

у 10-11-му класі – 4 години.

Учням, які закінчили заклад освітипевного ступеня, видається відповідний документ:

після закінчення початкової школи – табель успішності;

після закінчення основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

після закінчення закладу загальної середньої освіти – атестат про повну загальну середню освіту.

Учням, які закінчили 9 клас основної школи з навчальними досягненнями високого рівня (10,11,12 балів) за семестри, рік та ДПА, видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Особам, нагородженим золотою або срібною медаллю, видається атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту.

Навчальні досягнення здобувачів освіти у 1-х класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню.

Для здійснення формувального оцінювання робоча група МОН розробила Свідоцтво досягнень учня. Воно потрібне для того, щоб дати батькам і учням зрозумілий та структурований зворотний зв’язок про те, що відбувалося протягом навчального року чи семестру.

У першій частині свідоцтва вчитель оцінюватиме так звані соціальні і робочі компетентності. У другій частині компетентності оцінюються попредметно. Проте навчальні досягнення сформульовано, виходячи не з кількості помилок чи негативної оцінки досягнень учня, а виходячи з його моделей поведінки і процесу навчання.

Для учнів 2-11 класів діє 12-ти бальна шкала оцінювання.Оцінювання навчальних досягнень учнів у 2018-2019навчальному році здійснюється відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 №1222«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» та наказу МОН України №1009 від 19.08.2016 «Про внесення змін до наказу МОН України від 21.08.2013 №1222 (критерії оцінювання учнів початкової школи).

Змістомвимог до оцінювання є виявлення, вимірювання та оцінюваннянавчальних досягненьучнів, які структуровані у навчальних програмахта методичних рекомендаціях за предметами.

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8, 10 класів нагороджуються Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»нагороджуються випускники, які досягли особливих успіхів у вивченні одного чи декількох предметів (не менше як 12 балів). Такою нагородою відзначаються насамперед переможці міжнародних, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських конкурсів, олімпіад, змагань.

Облік занять та оцінювання навчальних досягнень учнів із курсів за вибором здійснюється на сторінках класного журналу. У кінці навчального року на кожного учня першого, дев’ятого, одинадцятого класів пишеться педагогічна характеристика, яка вкладається в особову справу учня.

Тривалість канікул протягом навчального року визначається так:

І семестр з 03.09.2018 по 28.12.2018

ІІ семестр з 14.01.2019 по 24.05.2019

Канікули:

- з 29.10.2018 по 04.11.2018– осінні;

- з 29.12.2018 по 14.01.2019– зимові;

- з 25.03.2019 по 31.03.2019– весняні.

Для учнів, які проживають в селах Мильці, Говтвянчик, Івашки, Шостаки, Аеропорт, організовано підвіз шкільним автобусом.

Кiлькiсть переглядiв: 20

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.